конфиденциальность

Käesolev Privaatsuspoliitika kirjeldab reegleid, mille kohaselt töötleb Portaali Haldaja mistahes Portaali kasutava isiku isikuandmeid.

1. Mõisted

Käesolevas Privaatsuspoliitikas on järgmistel mõistetel järgmine tähendus:

  • Eelistuste Andmed — punktis 4.1.2 kirjeldatud andmed
  • GDPR — Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)
  • Kasutuse Andmed — punktis 4.1.3 kirjeldatud andmed
  • Muud Andmed — punktis 4.1.4 kirjeldatud andmed
  • Portaal — libry.ee
  • Portaali Haldaja — Opus Online OÜ, registrikood 11665961, aadress Pärnu mnt 141, 11314, Tallinn
  • Privaatsuspoliitika — käesolev Privaatsuspoliitika
  • Põhiandmed — punktis 4.1.1 kirjeldatud andmed
  • Sina — mistahes Portaali kasutav isik

2. Kuidas on Portaali Haldaja seotud minu isikuandmetega?

Portaali kasutamisel salvestuvad Sinu isikuandmed Portaali serveritesse. Sinu isikuandmed salvestuvad Portaali serveritesse eelkõige Portaalis kasutajakonto loomisel ning Portaali kasutajakontoga kasutamisel. Kuna Sinu isikuandmed salvestuvad Portaali serveritesse ning Portaali opereerib Portaali Haldaja, siis saab Portaali Haldajast Sinu isikuandmete töötleja.

3. Kes on Portaalis minu isikuandmete vastutav töötleja?

Sinu isikuandmete vastutav töötleja Portaali kasutamisel on Portaali Haldja – Opus Online OÜ, registrikood 11665961, aadress Pärnu mnt 141, 11314, Tallinn.

4. Millist tüüpi minu isikuandmeid Portaalis töödeldakse?

4.1. Portaali Haldaja töötleb alljärgnevaid isikuandmeid:

4.1.1. “Põhiandmed” – Sinu nimi, isikukood, e-posti aadress, kooli nimi, õppeklass;

4.1.2. „Eelistuste Andmed“ – Sinu Portaalis valitud eelistused ja seaded;

4.1.3. “Kasutuse Andmed” – Sinu erinevate Portaali funktsionaalsuste kasutus;

4.1.4. “Muud Andmed” – mistahes muud andmed, mida Sa oled Portaalis salvestanud või muul viisil Portaali Haldajale edastanud.

5. Miks Portaali Haldaja minu isikuandmeid töötleb?

5.1. Portaali Haldaja töötleb Sinu isikuandmeid:

5.1.1. selleks, et võimaldada Sul Portaali kasutada ning Portaali vahendusel e-raamatuid lugeda;

5.1.2. selleks, et saada paremini aru kasutajate eelistustest ning sellest, kuidas kasutajad Portaali kasutavad.

6. Milliseid minu isikuandmeid millisteks eesmärkideks kasutatakse?

6.1. Portaali Haldaja töötleb kõiki Sinu isikuandmeid selleks, et võimaldada Sul Portaali kasutada ning Portaali vahendusel e-raamatuid lugeda.

6.2. Lisaks töötleb Portaali Haldaja Sinu Eelistuste Andmeid ja Kasutuse Andmeid selleks, et saada paremini aru kasutajate eelistustest ning sellest, kuidas kasutajad Portaali kasutavad. Sealjuures ei analüüsi Portaali Haldaja aga Sinu isikuandmeid individuaalselt. Töödeldes Sinu isikuandmeid selleks, et saada paremini aru kasutajate eelistusest ning Portaali kasutusest on Sinu isikuandmed osaks suurest andmete massist, mis näitab üldisi trende.

7. Millistel alustel Portaali Haldaja minu isikuandmeid töötleb?

7.1. Portaali Haldaja töötleb Sinu isikuandmeid GDPR artikli 6(1)(b) alusel, kuivõrd Sinu isikuandmete töötlemine on vajalik, et võimaldada Sul Portaali kasutada ning Portaali vahendusel e-raamatuid lugeda.

7.2. Ulatuses, milles Portaali Haldaja töötleb Sinu isikuandmeid, selleks, et saada paremini aru kasutajate eelistustest ning sellest, kuidas kasutajad Portaali kasutavad, töötleb Portaali Haldaja Sinu isikuandmeid GDPR artikli 6(1)(f) alusel, kuivõrd Portaali Haldajal on selliste andmete sellisel eesmärgil töötlemiseks piisav õigustatud huvi.

8. Kas Portaali Haldajal on minu isikuandmete Portaalis töötlemiseks vaja minu nõusolekut?

Ei, Portaali Haldajal ei ole Sinu isikuandmete Portaalis töötlemiseks vaja Sinu nõusolekut. Kui Portaali Haldaja tahaks töödelda Sinu isikandmeid mistahes uuel eesmärgil, mis eeldaks Sinu nõusolekut, Siis ei töötle Portaali Haldaja Sinu isikandmeid sellisel uuel eesmärgil enne, kui Portaali Haldaja on saanud selleks Sinu nõusoleku.

9. Kas mul on seadusest tulenev kohustus Portaali Haldajale oma isikuandmeid anda?

Ei, Sul ei ole seadusest tulenevat kohustust oma isikuandmeid Portaali Haldajale anda.

10. Kas ma saan kasutada Portaali ilma oma isikuandmeid Portaali Haldajale andmata?

Ei, Sa ei saa Portaali ilma oma isikuandmeid Portaali Haldajale andmata kasutada. Portaali kasutamine eeldab Sinu isikuandmete töötlemist.

11. Kas Portaali Haldaja kasutab minu isikuandmeid profileerimiseks või mistahes muuks automatiseeritud otsuste tegemiseks?

Ei, Portaali Haldaja ei kasuta Sinu isikuandmeid profileerimiseks või mistahes muuks automatiseeritud otsuste tegemiseks.

12. Kes veel, peale Portaali Haldaja, võib minu isikuandmetele ligi pääseda?

Portaali Haldaja võib jagada Sinu isikuandmeid mistahes ettevõtetega, kes kuuluvad Portaali Haldajaga samasse kontserni. Sellised ettevõtted võivad töödelda Sinu isikandmeid üksnes samadel eesmärkidel nagu viidatud käesolevas Privaatsuspoliitikas ning muus osas kooskõlas käesoleva Privaatsuspoliitikaga. Sellisel juhul tegutsevad sellised ettevõtted Portaali Haldaja volitatud töötlejatena ning vastutus Sinu isikuandmete töötlemise eest jääb Portaali Haldajale.

13. Kus Portaali Haldaja minu isikuandmeid hoiab?

Portaali Haldaja hoiab Sinu isikuandmeid serverites, mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas. Portaali Haldaja ei töötle Sinu isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool.

14. Kui kaua Portaali Haldaja minu isikuandmeid hoiab?

Portaali Haldaja säilitab Sinu isikuandmeid seni, kuni Sul on Portaalis kasutajakonto. Pärast Sinu kasutajakonto kustutamist kustutab Portaali Haldaja Sinu isikuandmed või anonümiseerib Sinu isikuandmed selliselt, et need ei ole enam Sinuga seostatavad. Oma kasutajakonto kustutamiseks võid Sa kasutada vastavaid Portaali funktsionaalsusi või saata Portaali Haldajale vastavasisulise e-kirja aadressil info@libry.ee.

15. Millised õigused mul seoses enda isikuandmetega on?

15.1. Seoses Sinu isikuandmete töötlemisega Portaalis, on Sul GDPR-is sätestatud andmesubjekti õigused, sealhulgas:

15.1.1. Õigus Teabele – Sul on õigus saada käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud teavet. Käesoleva Privaatsuspoliitika kehtiv versioon on igal ajal Portaalist kättesaadav.

15.1.2. Õigus Andmetega Tutvuda – Sul on õigus nõuda, et Portaali Haldaja annaks Sulle koopia Sinu isikuandmetest, mida Portaali Haldaja töötleb.

15.1.3. Õigus Andmete Parandamisele – Sul on õigus nõuda, et Portaali Haldaja parandaks Sinu isikuandmed, kui need on ebaõiged või puudulikud.

15.1.4. Õigus Andmete Kustutamisele – Sul on õigus nõuda, et Portaali Haldaja kustutaks Sinu isikuandmed, välja arvatud juhul, kui Portaali Haldaja on seaduse alusel kohustatud Sinu isikuandmeid edasi töötlema, või kui Portaali Haldajal on Sinu isikuandmete jätkuvaks töötlemiseks muu õiguspärane alus.

15.1.5. Õigus Andmete Töötlemise Piiramisele – Sul on õigus nõuda, et Portaali Haldaja piiraks Sinu isikuandmete töötlemist, kui Sinu isikuandmed on ebaõiged või puudulikud, või kui Sinu isikuandmete töötlemine on õigusvastane.

15.1.6. Õigus Andmete Ülekandmisele – Sul on õigus nõuda, et Portaali Haldaja annaks Sulle või, kui see on tehniliselt teostatav, siis ka Sinu poolt määratud kolmandale isikule masinloetavas formaadis koopia Sinu isikuandmetest, mille Sa oled ise Portaali Haldajale esitanud ning mida töödeldakse Sinu nõusoleku või Sinu ja Portaali Haldaja vahelise lepingu alusel.

15.1.7. Õigus Esitada Vastuväiteid – Sul on õigus esitada vastuväiteid Sinu isikuandmete töötlemisele, kui Sa leiad, et Portaali Haldajal puudub Sinu isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus.

15.1.8. Õigus Esitada Kaebusi – Sul on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas kaebusi vastavalt punktis 18 täpsemalt kirjeldatule.

15.2. Sa saad oma käesolevas punktis 15 viidatud õigusi kasutada, kasutades vastavaid Portaali funktsionaalsusi või saates Portaali Haldajale vastavasisulise e-kirja aadressil info@libry.ee.

15.3. Portaali Haldaja annab endast parima, et vastata Sinu käesoleva punkti 15 alusel saadetud taotlusele 1 nädala jooksul. GDPR art 12(3) alusel peab Portaali Haldaja Sulle vastama hiljemalt 1 kuu jooksul. Juhul, kui see on Portaali Haldajale esitatud taotluste arvu ja keerukust arvestades vajalik, siis on Portaali Haldajal GDPR art 12(3) alusel õigus vastata Sulle ka hiljemalt 3 kuu jooksul.

16. Kuidas käesolevat Privaatsuspoliitikat muuta võib?

Portaali Haldaja võib käesolevat Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta.

17. Kust ma käesoleva Privaatsuspoliitika kehtiva versiooni leida võin?

Käesoleva Privaatsuspoliitika kehtiv versioon on igal ajal Portaalist kättesaadav.

18. Kuhu saan ma edastada päringuid, taotlusi ja kaebusi seoses enda isikuandmete töötlemisega?

18.1. Juhul, kui Sul on seoses Sinu isikuandmete töötlemisega päringuid, taotlusi, kaebusi, siis Sa võid need edastada Portaali Haldajale aadressil info@libry.ee.

18.2. Juhul, kui Sul on seoses Sinu isikuandmete töötlemisega kaebusi, siis Sa võid need edastada Eesti Andmekaitseinspektsioonile.

19. Kuidas ma Portaali Haldaja andmekaitseametnikuga ühendust saan võtta?

Sa võid Portaali Haldaja andmekaitseametniku poole pöörduda aadressil info@libry.ee.

20. Kas Portaal kasutab küpsiseid?

Jah, Portaal kasutab küpsiseid.

21. Mis asi on küpsis?

Küpsis on väike tekstifail, mis paigaldatakse automaatselt Sinu seadmele Sinu Interneti-brauseri poolt. Küpsiseid kasutatakse selleks, et koguda informatsiooni Sinu-poolse veebilehe kasutuse kohta, et aidata isikustada Sinu kogemust selle veebilehe kasutamisel. Näiteks jätab veebileht küpsiste abil meelde Sinu poolt valitud teatud eelistusi veebilehel, nt keele-eelistusi.

22. Milliseid küpsiseid võib Portaal kasutada?

22.1. Portaal võib kasutada:

22.1.1. seansiküpsiseid (küpsised, mis aeguvad, kui Sa sulged enda veebibrauseri), et võimaldada Sulle isikustatud ja interaktiivset Portaali kasutust;

22.1.2. püsiküpsiseid (küpsised, mis jäävad Sinu arvutisse või mobiilsele seadmele kuni Sa need kustud), et võimaldada Sulle isikustatud ja interaktiivset Portaali kasutust;

22.1.3. esimese osapoole küpsiseid (küpsised, mis paigaldatakse Sinu arvutisse või mobiilsele seadmele Litsentsiandja poolt), et tuvastada Sinu arvuti või mobiilne seade, kui Sa Portaali taas külastad;

22.1.4. kolmanda osapoole küpsiseid (küpsised, mida paigaldatakse teiste teenuseosutajate poolt Portaal), et teised teenuseosutajad tuvastaksid Sinu arvuti ja mobiilse seadme, kui Sa kasutad muid veebilehti.

22.2. Lisaks küpsistele võib Portaal kasutada veebilutikaid (inglise keeles pixel tags, web-beacons), et jälgida Portaali kasutust (töötlemata isikuliselt tuvastatavat informatsiooni).

23. Kuidas ma saan küpsiste kasutamist keelata?

Sa võid keelata küpsiste kasutamise enda seadmel muutes oma brauseri seadmeid, kuid selle tulemusel ei pruugi Portaal funktsioneerida korrapäraselt ja/või mõned funktsioonid ei pruugi Sulle kättesaadavad olla.

24. Kuhu võin ma edastada oma küsimusi seoses Portaalis küpsiste kasutamisega?

Kui Sul on seoses Portaalis küpsiste kasutamisega küsimusi siis sa võid need edastada Portaali Haldajale aadressil info@libry.ee.