Kasutajatingimused

Käesolevad kasutustingimused („Tingimused“) reguleerivad portaalis libry.ee („Portaal“) kasutajakonto loonud isiku („Kasutaja“) õigusi ja kohustusi Portaali kasutamisel. Portaali haldab Opus Online OÜ, registrikood 11665961, aadress Pärnu mnt 141, 11314, Tallinn, e-post info@libry.ee („Portaali Haldaja“). Portaali vahendusel kasutajakonto loomisega tekib Kasutaja ja Portaali Haldaja vahel käesolevatel Tingimustel siduv leping („Leping“).

1. PORTAAL

Portaali vahendusel on Kasutajal võimalik lugeda Portaalis olevaid e-raamatuid. Portaali Haldaja ei ole Portaalis olevate e-raamatute autor ega vastuta Portaalis olevate e-raamatute sisu eest. Portaali Haldaja pakub Kasutajale üksnes keskkonda Portaalis kättesaadavate e-raamatute lugemiseks.

2. KASUTAJAKONTO

Portaali vahendusel e-raamatute lugemise eelduseks on Portaalis kasutajakonto loomine. Portaalis loodud Kasutaja kasutajakonto kasutamiseks on õigus üksnes Kasutajal. Kasutaja kohustub tagama, et tema kasutajakontot ei kasutaks kolmandad isikud peale Kasutaja enda. Kasutaja kohustub tagama, et kolmandad isikud ei saaks ligi Kasutaja kasutajakonto paroolidele ega mistahes muudele Kasutaja kasutajakonto autentimisvahenditele.

3. TASUTA LUGEMISÕIGUS

Portaalis võib olla e-raamatuid, mis on Kasutajale kättesaadavad tasuta, kui ka e-raamatuid, mis on Kasutajale kättesaadavad tasu eest. Portaali vahendusel kasutajakonto loomisega saab Kasutaja õiguse lugeda Portaali vahendusel Portaalis tasuta kättesaadavaid e-raamatuid („Tasuta Lugemisõigus“).

4. TASULINE LUGEMISÕIGUS

Portaali vahendusel kasutajakonto loomise, vastava paketi tellimise ning vastava tasu maksmisega saab Kasutaja õiguse lugeda Portaali vahendusel Portaalis tasu eest kättesaadavaid e-raamatuid vastavalt Kasutaja poolt valitud paketi täpsematele tingimustele („Tasuline Lugemisõigus“). Kasutaja poolt valitud paketi tingimused täpsustavad muu hulgas, milliste e-raamatute lugemiseks Kasutaja Tasulise Lugemisõiguse saab, kui kauaks Kasutajale Tasulise Lugemisõiguse saab („Lugemisõiguse Periood“) ning millist tasu on Kasutaja kohustatud Tasulise Lugemisõiguse eest tasuma („Lugemisõiguse Tasu“). Portaali Haldajal on õigus Tasulise Lugemisõiguse pakette igal ajal muuta. Muudatused Tasuta Lugemisõiguse paketis ei jõustu Kasutaja suhtes enne, kui on möödunud Lugemisõiguse Periood, mille eest on Kasutaja Lugemisõiguse Tasu Portaali Haldajale ette tasunud. Juhul, kui Kasutaja on alaealine, on Portaali Haldajal õigus nõuda, et Tasulise Lugemisõiguse tellimiseks annaks nõusoleku Kasutaja lapsevanem või eestkostja ja/või, et Lugemisõiguse Tasu tasutaks Portaali Haldurile Kasutaja lapsevanema või eestkostja arveldusarvelt.

5. INTELLEKTUAALNE OMAND

Portaalis olevate e-raamatute autoriõigused kuuluvad kolmandatele isikutele. Nii Tasuta Lugemisõigus kui ka Tasuline Lugemisõigus (kumbki ka „Lugemisõigus“) on piiratud üksnes õigusega vastavaid e-raamatuid Portaali vahendusel lugeda. Lugemisõigus ei anna Kasutajale Portaalis olevatele e-raamatute suhtes mistahes muid õigusi. Muu hulgas ei anna Lugemisõigus Kasutajale õigust Portaalis olevaid e-raamatuid alla laadida, nende sisu kopeerida, neid levitada ega neid kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Portaali Haldaja töötleb Kasutaja isikuandmeid vastavalt Portaali privaatsuspoliitikale. Portaali privaatsuspoliitika on kättesaadav Portaalist.

7. TEHNILISED NÕUDED

Tagamaks Portaali kasutamisel parima kasutajakogemuse, on soovitatav kasutada Portaali Chrome, Edge, Safari või Internet Exploreri brauseri kõige uuema versiooniga.

8. PORTAALI KATKESTUSED

Portaali kättesaadavuses võib aeg ajalt esineda katkestusi. Portaali Haldaja teeb oma parimad pingutused, et katkestused Portaali kättesaadavuses oleksid minimaalsed. Sellegipoolest, ei saa Portaali Haldaja tagada, et Portaal oleks kättesaadav igal ajal. Portaali Haldaja ei vastuta Portaali kättesaadavuse katkemise eest, kui katkestus on põhjustatud:

  • 8.1.1 Portaali Haldajale elektri-, andmeside-, serverimajutus-, või muid teenuseid osutavast teenusepakkujast;
  • 8.1.2 Portaali Haldaja kontrolli all oleva seadme tehnilisest rikkest, kui rike on ajutine;
  • 8.1.3 Kasutaja riistvara, tarkvara või andmesideühenduse sobimatusest;
  • 8.1.4 küberrünnetest Portaali, Portaali majutava serveri, Portaali Haldaja või Portaali Haldajale elektri-, andmeside-, serverimajutus-, või muid teenuseid osutava teenusepakkuja vastu;
  • 8.1.5 plaanilistest Portaali hooldustöödest, millest Portaali Haldaja on Kasutajale vähemalt 24 tundi ette teada andnud.

9. PORTAALI HALDAJA VASTUTUS

Portaali Haldaja vastutab käesolevatest Tingimustest tulenevate kohustuste rikkumise eest üksnes juhul, kui rikkumine oli põhjustatud Portaali Haldaja raskest hooletusest. Portaali Haldaja ei vastuta mittevaralise kahju ega saamata jäänud tulu eest. Igal juhul on Portaali Haldaja vastutus käesolevatest Tingimustest tulenevate kohustuste rikkumise eest piiratud summaga, mis vastab Kasutaja poolt Portaali Haldajale rikkumisele eelneva kalendrikuu eest tasutud Lugemisõiguse Tasuga.

10. JÕUSTUMINE

Käesolev Leping jõustub hetkest, mil Kasutaja on teinud Portaali vahendusel kõik toimingud Portaalis kasutajakonto loomiseks.

11. KEHTIVUS

Käesolev Leping kehtib ajani, mil Kasutajal on Portaalis kasutajakonto.

12. MUUTMINE

Portaali Haldajal on õigus käesolevaid Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta. Portaali Haldaja avaldab muudetud Tingimused Portaalis. Portaali Haldajal ei ole kohustust säilitada Portaalis Tingimuste varasemaid versioone. Tingimuste kõige uuem versioon on alati Portaalis kättesaadav.

13. ÜLESÜTLEMINE

Kasutajal on õigus käesolev Leping igal ajal korraliselt üles öelda, sulgedes oma kasutajakonto. Portaali Haldajal on õigus käesolev Leping igal ajal korraliselt üles öelda, saates Kasutajale vastavasisulise teate ning sulgedes Kasutaja kasutajakonto.

14. LIGIPÄÄSU PEATAMINE

Juhul, kui Portaali Haldajal on kahtlus, et Kasutaja kasutajakontole on ligi pääsenud kolmas isik, või kui Kasutaja on käesolevaid Tingimusi rikkunud, siis on Portaali Haldajal õigus Kasutaja ligipääs kasutajakontole ajutiselt peatada. Juhul, kui Portaali Haldaja taastab Kasutaja ligipääsu kasutajakontole pärast selle ajutist peatamist, siis pikendab Portaali Haldaja Kasutaja Lugemisõiguse Perioodi aja võrra, mil Portaali Haldaja Kasutaja ligipääsu kasutajakontole ajutiselt peatas.

15. ETTEMAKSTUD LUGEMISÕIGUSE TASU TAGASTAMINE

Juhul, kui Portaali Haldaja ütleb käesoleva Lepingu korraliselt üles ning Kasutaja on tasunud Portaali Haldajale Lugemisõiguse Tasu etteulatuvalt perioodi eest pärast Lepingu lõppemist, siis tagastab Portaali Haldaja Kasutajale Lugemisõiguse Tasu ettemakstud ulatuses. Juhul, kui Portaali Haldaja ütleb käesoleva Lepingu korraliselt üles pärast Kasutaja kasutajakontole ligipääsu ajutist peatamist, siis tagastab Portaali Haldaja Kasutajale Lugemisõiguse Tasu ettemakstud ulatuses ka aja eest, mil Kasutaja ligipääs kasutajakontole oli ajutiselt peatatud. Portaali Haldajal ei ole kohustust Kasutajale ettemakstud Lugemisõiguse Tasu tagastada juhul, kui Portaali Haldaja ütleb käesoleva Lepingu üles Kasutaja rikkumise tõttu. Lugemisõiguse Tasu tagastamisel on Portaali Haldajal õigus keelduda Lugemisõiguse Tasu tagastamisest muule arveldusarvele, kui see, milliselt Lugemisõiguse Tasu Portaali Haldajale laekus.

16. TARBIJA TAGANEMISÕIGUS

Kuivõrd käesoleva Lepingu esemeks on ligipääs e-raamatutele, siis võlaõigusseaduse § 53 lõike 4 punkti 71 alusel ei ole Kasutajal käesoleva Lepingu ega ühegi Tasulise Lugemisõiguse paketi tellimuse suhtes 14-päevast taganemisõigust.

17. TEADETE EDASTAMISE KORD

Kõik käesoleva Lepingu alusel Portaali Haldajale edastatavad teated loetakse kohaselt edastatuks, kui need on edastatud Portaalis viidatud Portaali Haldaja e-posti aadressile. Kõik käesoleva Lepingu alusel Kasutajale edastatavad teated loetakse kohaselt edastatuks, kui need on edastatud Portaalis Kasutaja kasutajakonto andmetel märgitud Kasutaja e-posti aadressile.

18. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Käesolevale Lepingule kohaldatakse Eesti õigust. Käesoleva Lepinguga seotud vaidlused lahendatakse Pooltevaheliste läbirääkimistega. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

19. TARBIJA ÕIGUS PÖÖRDUDA TARBIJAKAEBUSTE KOMISJONI POOLE

Kaebuste korral võib Kasutajal olla õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole.