Loodusõpetuse õpik 3. klassile

Raamatu autorid
Sirje Aher, Georg Aher, Viive Karelson, Janno Puks
Kirjastaja
Skriibus
Kategooria
Loodusõpetus
Klass
3

Sisukord

Palun logi sisse, et raamatut näha

Kokkuvõte

I poole (elusloodus) autorid: Sirje AherGeorg Aher

II poole (füüsiline loodus) autorid: Viive Karelson, Janno Puks

Õpitakse tundma Eestimaa tähtsamaid taime-, seente- ja loomaliike, õpetatakse väärtustama ja hoidma loodust. Oluliseks peetakse looduse vahetut kogemist ja praktilist tegevust looduses.
Tutvutakse taimede, seente ja loomade mitmekesisusega. Õpitakse leidma tunnuseid, mille abil taimi ning loomi rühmitada ja liikidesse jagada, erinevaid liike omavahel võrrelda. Õpitakse nägema erinevate elusorganismide vajalikust ja seoseid teiste organismidega, nende asukohta toiduahelas.

Õpitakse tundma kooli ja kodu ümbruse levinumaid taimerühmi, rühmade tunnuseid, kasvukohti ja taimekooslusi, taimede tähtsust elus looduses.
Õpitakse tundma meie ümbruse looduses elavaid olulisemaid loomalliike, nende eluviise ja elupaiku. Meie metsades kasvavaid tähtsamaid seeneliike, eristama söödavaid ja mürgiseid seeni.

Õpiku teine pool avab õpilastele füüsilises maailmas esinevaid nähtusi ja seoseid ning nende rakendusi tehismaailmas.

Õpik suunab lapsi märkama, katsetama, arutlema, ise sõnastama seoseid ja mõisteid. Õpilase teekonda maailma avastamisel toetavad õpiku illustratsioonid (selgitavad joonised, fotod, pildid).

Õpik järgib riikliku õppekava põhiteemasid. Iga teema käsitlus rajaneb põhimõttel, et laps suunatakse oma igapäevastest tegevustest ja kodukohast leidma teemaga haakuvaid nähtusi ning seejärel siduma need õpitavate loodusteaduse mõistete ja seaduspärasustega. Teemade esitlusse on lõimitud ohutus, jätkusuutlikkuse põhimõtted ning kultuurilised väärtused.